Ako vnímajú mainstreamové médiá moslimov, moslimky a islam?

Liga za ľudské práva a Islamská nadácia na Slovensku
predstavujú publikáciu

Stereotypizácia a negatívne zobrazovanie moslimov, moslimiek a všeobecne cudzincov a cudziniek na Slovensku dlhodobo prispieva k nárastu nenávistných prejavov a trestných činov zamierených na utečencov a utečenky. Z pohľadu monitorovania a nahlasovania nenávistných správ najväčší podiel za rok 2020 mali prejavy namierené proti migrantom a utečencom, za nimi nasledovali komentáre namierené na rómsku komunitu, nenávistné rasistické komentáre a antisemitské prejavy, pričom podobne tomu bolo aj v roku 2021.

Podľa výskumu Islamskej nadácie na Slovensku sú moslimovia a moslimky v mediálnych textoch zobrazovaní predovšetkým ako aktéri a a aktérky konfliktných situácií (najmä rôzni extrémisti, teroristi, tzv. Islamský štát), ako tí, proti ktorým je potrebné bojovať alebo sa pred nimi brániť, tiež ako obyvatelia štátov, v ktorých sa dnes bojuje, alebo sú zasiahnuté katastrofou, nepokojmi a konfliktom a napokon ako tí, ktorí sú obeťami útokov (napr. návštevníci mešity, šiítski moslimovia).

Tematický rámec ‚konflikt‘ je najviac zastúpenou témou a tvorí až 50,4 % všetkých článkov. Tento rámec vieme opísať niekoľkými podtémami, ktoré sa v článkoch objavujú a to: islamský štát, Taliban, vojenský konflikt, islamský extrémizmus, teroristický útok, terorizmus, útoky na moslimov a moslimky či násilné útoky a demonštrácie.

„V rámci výskumu sme sa zamerali na analýzu obsahov mainstreamových mienkotvorných a bulvárnych médií vybraných na základe ich čítanosti a taktiež analýzu sociálnej siete Facebook. Keďže naším cieľom je aj opis politického diskurzu, relevantné boli pre nás aj vyjadrenia, ktoré odzneli v rámci slovenskej politickej scény.” – Zuzana Hasna z Islamskej nadácie na Slovensku

V nadväznosti na prezentovanú analýzu politickej diskusie je možné tvrdiť, že mediálny a politický diskurz sa navzájom posilňujúú a potvrdzujú. Súčasťou radikalizácie slovníka politickej diskusie na Slovensku v druhej polovici druhej dekády 21. storočia sa stala prednostne téma, ktorá dominantne rezonovala pri náraste popularity a politického vplyvu krajnej pravice na Slovensku.

“Obraz o islame a moslimoch aj moslimkách v spoločnosti priamo vplýva na nenávistné prejavy. V rámci nášho prieskumu sa až 59% opýtaných stalo obeťou nenávistného trestného činu a väčšinou pre svoj viditeľný cudzokrajný pôvod. Máme taktiež niekoľko prípadov, ktoré potvrdzujú zistenia a nedostatky v právnom rámci, ktorý garantuje ochranu obetí nenávistných trestných činov.” – Lukáš Novák z Ligy za ľudské práva

Cieľom výskumu zároveň bolo vysvetliť skúmaný fenomén a nastaviť opatrenia, resp. odporúčania, ktoré by prispeli k zmene v kreovaní mediálneho obrazu o islame, moslimoch a moslimkách neutrálnym až pozitívnym smerom. Samotné médiá by mali zvážiť svoju rétoriku a vyhýbať sa stereotypom či zovšeobecňovaniu pri reportovaní o utečencoch, utečenkách, migrantoch, migrantkách, moslimoch a moslimkách.

Zdroj: TS Liga za ľudské práva (Human Rights League)